Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Syftet med Rotationsplast´s arbetsmiljöpolicy är att säkerställa en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt att identifiera och eliminera risker.


Policy allmänt
Rotationsplast ABs strävan är att bedriva en verksamhet som förebygger ohälsosam inverkan på medarbetarnas och andras människors hälsa.
Vi verkar för att både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön ska vara så god som möjligt. Genom att leva upp till föresatserna i denna policy kan vi uppnå detta.


Vår arbetsmiljöpolicy lyder
Arbetsmiljöarbetet ingår som en del av företagets förbättringsarbeten.
Den ska vara en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
Det vill säga möjlighet till arbetsmiljöfrågor lyfts fram och behandlas i verksamheten. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som är av betydelse i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samma riktlinjer som beskrivs i systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Detta innebär att arbetsgivare ska ser till att det undersöks, genomförs och följs upp i verksamheten på ett sätt där ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs samt skapa en tillfredställande arbetsmiljö.