Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vårt företag skall producera och marknadsföra produkter i miljövänlig polyeten med rotationsgjutningsteknik i enlighet med ISO 14000. Vi har ansvar för miljön gentemot de anställda, ägaren och samhället. Miljöaspekten skall i alla beslut jämställas med funktions- och kvalitetsmässiga samt ekonomiska överväganden.

Vi skall använda, hushålla med och ersätta råvaror så att den totala miljöbelastningen minskar, undvika restprodukter och om möjligt återanvända dessa i processen eller låta dem utgöra ett sekundärt material i ett annat materiellt kretslopp. Målet är en varaktig, hållbar och energisnål produktion.

Vi skall efterleva relevant miljölagstiftning där vi verkar och andra skäliga miljökrav som kan ställas på oss från våra kunder och andra intressenter. Omvärlden skall känna förtroende för vårt miljöarbete.

För det dagliga miljöarbetet ansvarar alla medarbetare på Rotationsplast. Det är ledningens ansvar att säkerställa att medarbetarna har den miljökompetens som krävs för att förebygga och sträva efter ständiga förbättringar.